عنوان پیام
متن پیام

«جغرافیای فرهنگی» به چاپ دوم رسید

تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵     تعداد بازدید : ۷۳
«جغرافیای فرهنگی» به چاپ دوم رسید

امر سیاسی اغلب اجتناب‌ناپذیر است، و دیدگاه نویسندگان این کتاب نیز، مبتنی بر طیفی از موضوعات سیاسی از قبیل تغییر روابط میان فضای خصوصی و عمومی، نگرانی‌ها دربارة نظارت و تعدی دولت در زندگی خصوصی، ارتباطات بین فرهنگ و طبیعت، و بحران‌های محیطی است. آن‌ها پرسش‌هایی دربارة ابعاد روابط اجتماعی، ارتباطات میان مردم و جهان مادی، و بین فرهنگ و طبیعت، مطرح می‌کنند که برای بهتر زیستن بشر اهمیتی اساسی دارند، اما سیاسی نیز هستند.
برای عده‌ای از محققان، فروپاشی کمونیسم در اروپا، پایان آپارتاید در افریقای جنوبی و ظهور چالش‌های جدید برای غرب از سوی به‌اصطلاح «دولت های متمرد»، جهانی‌شدن، و نابرابری‌های برآمده از آن، سیاست‌های نگران‌کنندة خاورمیانه، رویدادهای تروماتیک مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و حمله ۲۰۰۳ به عراق پدیده‌هایی به‌شدت جغرافیایی هستند. همچنین، از نظر آن‌ها جهان معاصر، خواهان عطف توجه جغرافی‌دانان به ساختارهای دگرگون‌شونده و چالش‌های فزاینده‌اش است.
از آنجایی‌که جغرافی‌دانان فرهنگی در احاطة سیاست‌های جهان معاصر قرار گرفته‌اند، این مجموعه بدون شک انتقادی و در پیوند با شناخت بازتابندة جغرافیا از سیاست فرهنگی، زندگی روزمره و کارگران است.
#جغرافیای_فرهنگی
#فرهنگ_انتقادی_مفاهیم_کلیدی

آخرین خبر ها